Profil společnosti
KV projektstav, spol. s r.o. Třebíč byl založen v roce 1991 na bázi zaniklého Energoprojektu Třebíč. Sídlo společnosti bylo od počátku firmy na adrese Manž.Curieových 634 a od června roku 1993 je sídlo společnosti na adrese Manž.Curieových 657. Od února 2005 je sídlo firmy ve vlastním objektu na adrese Na Kopcích 385, Třebíč.

S vědomím a perspektivní potřebou zachovat komplexnost v projektování, byla naše firma transformována do podoby projektové společnosti, která je od počátku plnoprofesní a v současné době je tvořena dvěmi společníky a 11 zaměstnanci. Všechny rozhodující profese jsou zajišťovány autorizovanými architekty, inženýry a techniky. Ve specializovaných činnostech spolupracujeme s osvědčenými firmami a fyzickými osobami, které získaly naši důvěru pro svůj profesionální přístup.

Naším cílem je komplexní zpracování projektové dokumentace všech druhů občanské, bytové a průmyslové výstavby. Nabízíme tím investorovi možnost konzultací a jednání na jednom místě za účasti všech potřebných profesí při zajišťování "jeho" akce.

Dřívější zaměření na bytovou, školskou a zdravotnickou výstavbu je v dnešní době přizpůsobeno poptávkou a pozornost je zaměřena do oblasti aktuální poptávky investorů, která se týká školství, částečně zdravotnictví, vyšší občanské event. průmyslové výstavby a v současném období i bytové výstavby. Vstupujeme také do dopravního projektování.

Postupné zavádění výpočetní techniky pro zpracování projektové dokumentace je od roku 1993 rozšiřováno a je využíváno nejen ve stavebních profesích, ale i v profesích elektro, vytápění, vzduchotechnika, statika a rozpočtování. Využívání výpočetní techniky umožňuje provádění drobných úprav a změn požadovaných investorem bez dopadu na dohodnuté časové plnění. Kvalitu, variabilitu a zkrácení potřebné doby pro vypracování projektové dokumentace přivítají všichni investoři, kteří se zajímají o naši činnost a služby.

Zpracovávané studie a projekty doplňujeme na základě individuálních požadavků investorů vizualizacemi včetně jejich přenesení do fotografií. Tím získává investor reálnou představu o architektonickém a výtvarném řešení jeho záměru.

Abychom zabezpečili kontinuitu předávání zkušeností a informací, doplňujeme postupně projektovou společnost o absolventy škol, neboť máme zájem o dlouhodobou perspektivu firmy.

KV projektstav je členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví a členem Hospodářské komory České republiky, ve kterých aktivně pracujeme. V současné době máme zastoupení ve vrcholových orgánech HK ČR, oblastních orgánech ČKAIT, ale také v místních a městských zastupitelstvech.

Vlastní kapacity : architektura, pozemní stavby, statika a dynamika staveb (statické posudky), vytápění, vzduchotechnika, zdravotechnika, elektroinstalace, rozpočtování, návrhy protiradonových opatření, výpočty a návrhy osvětlení, POV.

Kooperace : požární technika, akustika, geologický a radonový průzkum, výškopisné a polohopisné zaměření.

Během naší 12-ti leté existence jsme zajišťovali projekty na stavby za více než 2 miliardy Kč. Z našich význačných staveb je možno připomenout objekty v Areálu Holešovického výstaviště v Praze pro Všeobecnou výstavu 1991, areál dospělých Jódových sanatorií Klimkovice, Rekonstrukci Sovových mlýnů v Praze - Kampě a v neposlední řadě rekonstrukci kanceláří Presidenta republiky na Pražském hradě.

Firma je držitelem certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2001.
Ing. Karel Vaverka


Profesní struktura zaměstnanců
Velikost firmy: 13 zaměstnanců
 • 1 architekt
 • 5 projektantů stavařů a statik
 • 1 projektant ZTI, PI
 • 1 projektant inž.sítě a komunikace
 • 1 projektant ÚT a VZT
 • 2 projektanti EI
 • 1 projektant rozpočtář
počet autorizovaných inženýrů - 3 (pozemní stavby, městské inženýrství, technika prostředí staveb)

Obchodní obraty od roku 1993
 • 1993 : 5,1 mil. Kč
 • 1994 : 7,5 mil. Kč
 • 1995 : 10,5 mil. Kč
 • 1996 : 11,0 mil. Kč
 • 1997 : 8,5 mil. Kč
 • 1998 : 7,5 mil. Kč
 • 1999 : 6,5 mil. Kč
 • 2000 : 8,5 mil. Kč
 • 2001 : 9,0 mil. Kč
 • 2002 : 10,5 mil. Kč
 • 2003 : 9,5 mil. Kč
 • 2004 : 8,5 mil. Kč
 • 2005 : 9,5 mil. Kč